Posts tagged ‘ราคาต้นไม้’

 

treeปัจจัยที่มีผลต่อราคาต้นไม้

Read full article  | No Comments

สิ่งที่ทำให้ราคาต้นไม้มีการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขาย สามารถแบ่งได้ง่าย ๆ ดังนี้ 1.  จำนวนต้นที่ซื้อในแต่ละครั้ง ถ้าซื้อครั้งละมาก ๆ ก็จะได้ราคาถูก โดยเฉพาะลูกค้าประจำก็จะได้ในราคาพิเศษ 2.  ราคาของต้นไม้ที่จะมีราคาแพงนั้น ภาชนะที่ปลูกหรือกระถางก็จะเป็นตัวกำหนดความแตกต่างของราคาต้นไม้อีกตัวแปรหนึ่ง  คือกระถางที่มีขนาดใหญ่หรือกระถางที่เป็นดินเผาจะส่งผลให้ราคาของต้นไม้นั้น ๆ สูงขึ้นอีกด้วย 3.  ขนาดของต้นไม้ ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ แข็งแรง ย่อมขายได้ในราคาที่แพงกว่าต้นที่มีขนาดเล็ก หรือไม้บางชนิด ความสูงของต้นก็จะเป็นตัวกำหนดราคาได้เลย 4.  ฤดูกาลและเทศกาล โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและเทศกาลปีใหม่ ราคาของต้นไม้จะสูงกว่าปกติเล็กน้อย เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้องการไม้ในการประดับตกแต่ง เมื่อเราได้ทราบถึงปัจจัยที่มีต่อราคาของต้นไม้แล้ว  เราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงหรือเลือกซื้อต้นไม้ให้เหมาะสมกับกำลังเงิน กำลังการซื้อของท่าน ของดีราคาถูกคงต้องเสียเวลาอีกสักนิด เพื่อต้นไม้สวยคู่บ้านหลังงาม เรียงเรียงจากหนังสือ “หลักการจัดสวนในบ้าน” ของ ผศ.เอื้อมพร (วีสมหมาย) ธีระวุฒิชัย

Read More