‘ออกแบบสวน’ Posts

 

การจัดสวนหย่อมริมทางเท้า

Read full article  | No Comments

การจัดทางเท้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับคนใช้เดินไม่มากนัก  เหมาะกับการเดินพักผ่อนมากกว่าเดินเร่งร้อน จะจัดภายในบ้านหรือส่วนใดของบริเวณอาคารที่ต้องการเน้นทางเท้า ทางเท้าจะตัดผ่านสนามหญ้า พื้นทราย กรวด พื้นน้ำ หรือบริเวณริมสนาม ขอบสระน้ำ การจัดพยายามอย่าให้กลมกลืนกัน เช่น ทางเท้าวางแผ่นหินเป็นช่วง ๆ ก็ควรจัดปลูกต้นไม้ให้ต่อเนื่อง ไม่ควรปลูกเป็นจุด ๆ เป็นต้น เมื่อดูตัวอย่างแล้วผู้จัดควรจะคิดดัดแปลงแบบให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ด้วย  ทางเท้าที่จัดนี้จะมีแบบแตกต่างกัน ใช้แผ่นหินเป็นช่วงระยะ และใช้พื้นติดเป็นแผ่นเดียวกัน ทั้งหมดมีทั้งทางตรงและคดโค้ง บางทีจะใช้พื้นทางเดินเป็นกรวด หินเกล็ด หญ้า ทราย หรือจะดัดแปลงทางเท้าเป็นธารน้ำก็ได้

Read More

garden-0084.1จัดสวนหย่อมโดยใช้ก้อนหินเป็นจุดเริ่มต้น

Read full article  | No Comments

ตัวอย่างการจัดสวนหย่อมโดยใช้ก้อนหินเป็นจุดเริ่มต้น เมื่อผู้ออกแบบได้ก้อนหินมาแล้วก็จัดตั้งส่วนที่เห็นว่างาม คือ ทางแนวตั้งที่ให้ลักษณะความสูง ขั้นต่อไปก็ปลูกต้นไม้ ควรหาต้นไม้ที่มีแนวนอนมาปลูกเพื่อช่วยลวงตาลดความสูงของก้อนหิน ควรเป็นไม้คลุมดินที่ให้ความกว้างมากกว่าความสูง การปลูกไม่ควรล้อมก้อนหินโดยรอบเท่าๆ กันจะดูเบื่อง่าย ต้องใช้หลักความสมดุลที่มีขนาดมากำหนดแบบ ตัวอย่างการจัดสวนหย่อมที่ใช้ความกว้างของก้อนหินเป็นจุดเริ่มต้น เราจะใช้ไม้คลุมดินมาปลูกให้เป็นบริเวณกว้างไม่ได้ จะต้องใช้ต้นไม้ที่มีความสูงมาปลูก เช่น ต้นเข็มสามสี หรือเป็นไม้ตระกูล “ดราซีนา” หมากแดง หมากเหลืองหรือเขียว สนฉัตร ฯลฯ จึงจะเกิดความงาม บางทีอาจใช้ไม้คลุมดินปลูกเพื่อปิดโคนต้นก็ได้ แต่ต้องเป็นกลุ่มน้อยๆ

Read More

garden-0081.1ความสมดุลของสวนหย่อม

Read full article  | No Comments

ตัวอย่างการจัดสวนหย่อมโดยใช้หลักความสมดุล มีเส้นประเป็นเส้นแบ่งซ้าย-ขวา ระหว่างก้อนหินกับต้นไม้ 2 ต้น ต้นไม้ใช้ต้นเล็กและต้นใหญ่เพื่อให้มีความสมดุลในขนาด โดยใช้ต้นอากาเวใหญ่และแอหนังต้นเล็ก ส่วนก้อนหินใช้สีขาวเพื่อให้เกิดความกลมกลืนกันด้วยสี และเกิดความแตกต่างกับต้นไม้ ทั้ง 3 หน่วยนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยใช้เส้นประตรวจสอบความสัมพันธ์

Read More

การปฏิบัติในการตกแต่งบริเวณ

Read full article  | No Comments

การจัดตกแต่งบริเวณให้เกิดความสวยงามนั้น สามารถจะจัดได้หลายรูปแบบดังที่กล่าวมาแล้วตอนต้น การจัดตกแต่งบริเวณแต่ละรูปแบบก็สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่แต่ละแห่ง ว่าควรจัดรูปแบบอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานที่หรือบริเวณอย่างนั้น เมื่อจัดแล้วจะทำให้บริเวณและอาคารส่งเสริมซึ่งกันและกัน การที่จะจัดตกแต่งบริเวณได้ดี ผู้ออกแบบหรือผู้จัดทำจะต้องมีความรู้ในหลักการออกแบบ ได้แก่ ความสมดุล สัดส่วน ความกลมกลืน ฯลฯ เป็นอย่างดี และทำความเข้าใจทุกขั้นตอนให้ดีเสียก่อนจึงจะลงมือทำได้ ถ้ายังไม่เคยจัด ตกแต่งบริเวณมาก่อนควรจะฝึกการจัดตกแต่งแบบสวนหย่อมก่อน เพราะเป็นขั้นตอนของการจัดที่ง่าย เช่น ใช้ต้นไม้ 1 ต้น กับก้อนหิน 1 ก้อนก็จัดได้ ข้อสำคัญของการจัดวางก้อนหินและต้นไม้ตรงบริเวณไหนของอาคารหรือถนนจึงจะเกิดความงาม ผู้จัดจะต้องนำเอาหลักของการออกแบบ องค์ประกอบของการจัด และส่วนมูลฐานที่สำคัญของการออกแบบ มาใช้เป็นแนวจัดและแนวคิด เมื่อการจัดตกแต่งสวนหย่อมเป็นที่เข้าใจและสามารถทำได้ดีแล้ว ผู้จัดอาจจะจัดให้เป็นสวนไม้ประดับขนาดใหญ่ เช่น สวนประดิษฐ์ สวนธรรมชาติ สวนหิน ฯลฯ ได้ โดยการเพิ่มองค์ประกอบหรือเพิ่มจุดต่างๆในบริเวณนั้นให้มากขึ้น แต่จะต้องมีความสัมพันธ์กัน วิธีการจัดสวนหย่อมในลักษณะต่าง ๆ ในการจัดสวนหย่อมอย่างง่าย ๆ ผู้จัดควรเริ่มทำจากตารางบนแผ่นกระดาษออกแบบก่อน การใช้ตารางควรจะกำหนดว่าจะวางก้อนหินตรงส่วนใดของพื้นที่ตารางนั้น เมื่อกำหนดได้แล้วจึงให้เป็นจุดสนใจ(รูปที่ 1) ต่อไปจึงหาพื้นที่ของจุดที่ 2 โดยเลือกพื้นที่ที่ลูกศรพุ่งออกไปกำหนดเป็นจุดที่ 2 (ลูกศรที่พุ่งออกจากจุดสนใจกลางนั้นหมายความว่า ให้ผู้จัดเลือกจุดต่อไปตามลูกศรว่าจะเลือกจุดใดเป็นจุดที่ 2) ในรูปที่ […]

Read More

การใช้ดินและปุ๋ยกับไม้ดอกไม้ประดับ

Read full article  | No Comments

การจัดตกแต่งบริเวณ จะปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับและหญ้า ต้องใช้ดินที่มีคุณภาพปลูกต้นไม้และหญ้าจึงจะเจริญงอกงาม ผู้ออกแบบจะต้องมีความรู้ในเรื่องการใช้ดินและปุ๋ยพอสมควร ประเภทของดินที่มีอยู่ทั่วไป ได้แก่ 1. ดินทราย 2. ดินเหนียว 3. ดินร่วน 4. ดินร่วนปนทราย ลักษณะของดินที่ใช้สำหรับปลูกไม้ดอกและไม้ประดับ 1. เนื้อดินควรจะโปร่ง ร่วนซุย ถ่ายเทอากาศได้ดี 2. เนื้อดินไม่อัดแน่น น้ำสามารถซึมผ่านได้สะดวก 3. เนื้อดินมีธาตุอาหารพืชอย่างเพียงพอและไม่สลายตัวเร็วเกินไป 4. ดินอุ้มน้ำและดูดซับธาตุอาหารให้กับพืชได้ดี 5. ดินไม่มีกรดหรือด่างมากเกินไป อีกทั้งไม่มีเชื้อโรค ถ้าจะปลูกต้นไม้ลงในดินที่ไม่มีคุณภาพดี คือเนื้อดินละเอียด หรือดินเหนียวมากเกินไป เราก็สามารถจะแก้ไขดินได้โดยใช้สูตรการผสมดินในแบบต่าง ๆ คือ สูตรดินผสมสำหรับปลูกหรือชำกิ่ง – ยอดและเพาะเมล็ด ทรายหยาบ                     2 ส่วน ดินร่วน                           1 ส่วน ใบไม้ผุหรือเถ้าแกลบ      1 ส่วน สูตรดินผสมสำหรับปลูกต้นไม้ในกระถาง ทรายหยาบ                     2 ส่วน […]

Read More

การออกแบบตกแต่งบริเวณ

Read full article  | No Comments

การออกแบบตกแต่งบริเวณ เป็นการใช้ความคิดในการเลือสรรวัสดุเพื่องานศิลปะให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและความงาม โดยผู้ออกแบบจะต้องรู้จักวางแผนเลือกใช้วัสดุให้สอดคล้องกับรูปแบบที่คิดสร้างสรรรค์ ด้วยการจัด องค์ประกอบที่มีลักษณะ 2 และ 3 มิติ เข้าด้วยกันอย่างมีหลักการ ความจำเป็นที่ต้องมีการออกแบบตกแต่งบริเวณ งานออกแบบไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะประเภทใดที่ต้องการความงาม ก่อนลงมือทำจะต้องมีการร่างแบบแปลนเสียก่อน เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความงาม มีคุณค่าและประโยชน์ใช้สอย ผู้ออกแบบจะต้องถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดเป็นรูปแบบให้ผู้อื่นทราบ โดยการใช้เส้น สี รูปทรง ผิว และช่องว่าง เป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นการวางโครงร่างของงานให้ถูกหลักศิลปะก่อนลงมือทำ การจัดองค์ประกอบของการออกแบบตกแต่งบริเวณ การออกแบบตกแต่งบริเวณให้มีความสวยงามถูกหลักศิลปะ ผู้ออกแบบจะต้องศึกษาหลักการออกแบบ และการจัดองค์ประกอบของการตกแต่งบริเวณให้เข้าใจเสียก่อน ว่าใช้วัสดุอะไร หาได้ที่ไหน จัดวางรูปแบบอย่างไร จึงจะมีความเหมาะสมกลมกลืนกัน การจัดองค์ประกอบของการตกแต่งบริเวณนั้นคือ การที่ผู้ออกแบบอาจใช้ต้นไม้กับก้อนหิน หรือใช้ต้นไม้ตั้งแต่สองต้นขึ้นไป นำมาจัดวางบนพื้นสนามให้เป็นกลุ่ม ผู้ออกแบบจะต้องใช้ความคิดเลือกสรรส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและความงาม โดยอาศัยหลักของธรรมชาติเป็นแนวคิด การจัดองค์ประกอบ หมายถึง การจัดส่วนประกอบของเส้น สี รูปทรง ผิว ช่องว่างของวัสดุ แล้วนำมาประกอบใหม่ให้มีรูปทรงที่งดงามด้วยความคิดสร้างสรรรค์ของมนุษย์ เช่น การนำเอาก้อนหินหนึ่งก้อนมาจัดวางร่วมกับต้นไม้หนึ่งหรือสองต้นให้เป็นกลุ่มตามหลักศิลปะ ก็จะได้องค์ประกอบของการจัดที่มีความงาม (ดูภาพการจดองค์ประกอบ) การจัดองค์ประกอบของการจัดสวนตกแต่งบริเวณ ส่วนมูลฐานที่สำคัญของการออกแบบ การออกแบบจะต้องประกอบด้วยเส้น รูปร่าง […]

Read More

ไม้ประดับประเภทปาล์ม (Palms)

Read full article  | No Comments

ปาล์มเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามอยู่ที่ใบและลำต้น เป็นไม้ประดับที่มีค่ามากไม่ว่าจะใช้ประดับภายในและภายนอก ปาล์มมีหลายร้อยชนิด แต่ละชนิดจะมีใบและลำต้นแตกต่างกัน ซึ่งแบ่งตามลักษณะใบออกได้เป็น 2 พวก คือ 1. ปาล์มที่มีลักษณะใบเป็นรูปพัดกลม ขอบใบจะหยักเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น ปาล์มพัดจีบ ปาล์มเจ้าเมืองตรัง และปาล์มพัดอีกชนิดหนึ่งที่มีใบกลมแต่ปลายขอบใบหยักแหลมลึก เช่น ตาลโตนด ตาลแดง ปาล์มยะวา ลาน ปาล์มสะดือเหลืองและสะดือเขียว ปาล์มหนวด ฯลฯ 2. ปาล์มที่มีใบเหมือนกับขนนก หรือเหมือนใบมะพร้าว ได้แก่ ปาล์มขวด ปาล์มแชมเปญ ปาล์มสามเหลี่ยม หมากสง หมากนวล หมากเขียว-เหลือง-แดง หมากงาช้าง ปาล์มขนนก ฯลฯ ปาล์มนอกจากจะมีความแตกต่างกันที่ใบแล้ว ยังมีความแตกต่างกันที่ลักษณะของลำต้น ซึ่งอาจแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ 1. ปาล์มที่มีลำต้นเดี่ยว หมายถึง ปาล์มที่เจริญเติบโตจากเมล็ตแล้วจะมีลำต้นเดี่ยว ไม่แตกหน่อ มีลำต้นใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ฟุต เช่น ต้นตาล มะพร้าว ปาล์มขวด […]

Read More

ไม้ประดับประเภทมอนสเตอราและฟิโลเดนดรอน (Monstera and Philodendron)

Read full article  | No Comments

ไม้ประดับทั้งสองสกุลนี้มีลักษณะเหมือนกันมากที่สุดทั้งลำต้น ใบ จนเกือบจะแยกกันไม่ออก เป็นไม้ที่ใช้ประดับตกแต่งภายในได้ดีกว่าใช้ตกแต่งสวน ชอบอากาศชื้น อยู่ในร่มและในห้องแอร์ได้นาน มอนสเตอราจะต่างกับ ฟิโลเดนดรอนที่ก้าน โคนก้านของมอนสเตอราจะมีกาบเป็นสัน (ด้านที่ติดกับลำต้น) ส่วนฟิโลเดนดรอนโคนก้านจะกลมเกลี้ยงไปจนถึงใบ พลูฉีก (Monstera Deliciosa) มอนสเตอรา เป็นไม้ประดับที่ใช้ตกแต่งภายในโดยเฉพาะ ประเภทไม้เลื้อย ใบใหญ่เมื่อเจริญเต็มที่ รูปใบคล้ายหัวใจ ริมขอบใบจะฉีกลึกเว้าแหว่งรอบใบ ก้านใบแข็ง ใบสีเขียว ไม่ทิ้งใบง่าย ปลูกประดับภายในโดยใส่กระถางให้ เกาะหลักกาบมะพร้าว อยู่ในร่มได้นาน ถ้าปลูกประดับสวนภายนอกจะปลูกตามโคนต้นไม้ใหญ่ที่มีแสงรำไร แสงแดดจัดใบจะไหม้ ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำยอด พลูฉีกด่าง เป็นไม้ประดับที่มีลักษณะเหมือนกับพลูฉีกที่กล่าวมาแล้วทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นลำต้น ใบ จะต่างกันที่สีของใบเท่านั้น ใบจะด่างเป็นสีขาวอยู่ซีกหนึ่ง หรือจะด่างเพียงหนึ่งในสามของพื้นที่ใบ ควรปลูกในที่มีแสงรำไร ถ้าอยู่ร่มมาก ใบจะไม่ด่าง ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำยอดและลำต้น ฟิโลเดนดรอน (Philodendron) ฟิโลเดนดรอน เป็นไม้ประดับที่มีลักษณะเหมือนกับมอนสเตอรา แต่ฟิโลเดนดรอนจะแตกแยกชนิดออกไปมากกว่า มีลำต้นที่เลื้อยเกาะกับหลักเกาะต้นไม้ และแตกหน่อเป็นกอมีลักษณะเลื้อยเกาะหลักเป็นพุ่มใหญ่ บางชนิดเป็น กอซึ่งเกิดจากการมีผู้คิดผสมพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นมา ใบ ลำต้น และสีจะต่างกัน มีใบเป็นรูปหัวใจทั้งกลมและกลมรี บางชนิดใบยาวคล้ายใบพายและใบยาวเรียวแหลม […]

Read More

ไม้ประดับประเภทดราซีนา (Dracaena)

Read full article  | No Comments

เป็นไม้ประดับที่สวยงาม ใช้จัดประดับตกแต่งสวนหย่อมและบริเวณ อีกทั้งเป็นไม้ที่ใช้ประดับภายในได้ดีอีกด้วย อยู่ในร่มได้นาน ไม่ทิ้งใบง่าย เหมาะที่จะจัดสวนและประดับภายใน ซึ่งแบ่งพันธุ์ออกได้เป็น วาสนา (Dracaena fragrans) เป็นใม้ที่ปลูกประดับอาคารได้ทั้งภายในและภายนอก ลำต้นโตประมาณแขน เมื่อปลูกลงพื้นดิน ปลูกลงกระถาง อยู่ในห้องแอร์ได้นาน ถ้าต้นสูงมากจะไม่สวย ใบยาวใหญ่เขียวมีเส้นเหลืองกลางใบยาวตลอด ชอบอากาศชื้น ปลูกใน ที่แสงรำไร ถ้าแสงแดดจัดใบจะไหม้ที่ปลาย ขยายพันธุ์ด้วยการตัดลำต้นชำโดยการนำไปแช่น้ำเป็นเดือน จึงจะแตกตา เป็นหน่อที่ปลูกได้ หวายเขียว (Dracaena Pleomele reflexa) ไม้ประดับตระกูลตราซีนาที่มีลำต้นตรง ข้อถี่ ใบแข็งสีเขยวเข้ม ทิ้งใบยาก แตกหน่อเป็นกอหรือแตกหน่อที่ลำต้น เป็นไม้ประดับที่มีความงาม ใช้ปลูกในกระถางประดับภายในได้ดีมากแม้แต่ในห้องแอร์ ถ้าใช้ประดับตกแต่ง สวนจะต้องเป็นบริเวณที่แสงแดดไม่จัด อากาศชื้นพอประมาณ การจัดแต่งสวนควรใช้จำนวนต้นมากๆ ยังมีดราซีนาอีกต้นหนึ่งชื่อ Dracaena Sanderiana ลักษณะเหมือนกับต้นที่กล่าวมาแล้วทุกประการ จะผิดกันที่สีของใบซึ่งมีลักษณะเหลืองอ่อน เส้นเขียวกลางเหมือนกับใบซองออฟอินเดีย แต่เล็กกว่าใบซองออฟอินเดีย มีความสวยงามกว่าดราซีนา เขียวมาก หวายเขียวใบยาว (Pleomele reflexa angustifolia) ดราซีนาต้นนี้ ลำต้นและใบใหญ่กว่าหวายเขียวต้นที่กล่าวมาแล้ว ต้นนี้ใบใหญ่ยาวกว่า […]

Read More

garden4ไม้ประดับประเภทวงศ์กล้วย

Read full article  | No Comments

กล้วยบางชนิดใช้ปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งบริเวณได้สวยงาม มีความงามที่ใบ ลำต้น และผล แต่ผลรับประทานไม่ได้ มีลำต้นเล็กแตกหน่อเป็นกอ และลำต้นเดี่ยวโตมีหลายพันธุ์ กล้วยพัด (Ravenala madagascariensis) เป็นไม้ประดับที่มีลำต้นแข็งคล้ายมะพร้าว ต้นโตสูง ใบเหมือนกล้วยแต่ออกจากสองข้างของลำต้นเหมือนพัดที่คลี่ออก รูปทรงต้นและใบสวยงาม ถ้าปลูกประดับสวนควรเป็นสวนประดิษฐ์ที่ใหญ่มีบริเวณกว้างจึงจะเด่น หรือปลูกเพื่อเสริมสถาปัตยกรรม การปลูกแบบเดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม ต้องดูช่วงจังหวะของแต่ละต้นด้วย ขยายพันธุ์โดยใช้หน่อ กล้วยก้ามกุ้ง (Heliconia marginata) กล้วยปักษาสวรรค์ ไม้ประดับทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกันมากที่สุด ตั้งแต่ลำต้น ใบ และการแตกกอ จะต่างกันก็ที่สีของใบ ลำต้น และผล กล้วยก้ามกุ้งใบและลำต้นมีสีเขียวเข้ม ผลออกเป็นช่อยาวคล้ายก้ามกุ้ง ผลสีแดงเข้มขอบเหลือง ส่วน กล้วยปักษาสวรรค์ ลำต้นและใบเป็นสีเขียวนวลต้นใหญ่กว่าเล็กน้อย ปลีสีแดงรูปคล้ายนกบิน ทั้งสองชนิดใช้ปลูกประดับสวนที่มีพื้นที่กว้าง ปลูกเป็นกลุ่มใกล้ก้อนหินหรือสระน้ำ ส่วนที่โคนต้นจะปลูกดาดตะกั่วหรือเฟินใบมะขาม ปกคลุมจะทำให้งาม

Read More