‘จัดสวนพักผ่อนหย่อนใจ’ Posts

 

การออกแบบสวนจากประสบการณ์

Read full article  | No Comments

การหาข้อมูลจากประสบการณ์ (Establish a Substantial Experience) บางครั้งการเขียนป้ายติดไว้กับสิ่งของทุกอย่างก็ไม่เป็นการเหมาะสม เพราะบางสิ่งบางอย่างมีลักษณะที่เป็นตัวของมันเองอยู่แล้วโดยไม่ต้องบรรยาย เช่น (รูป 4.1) เป็นลักษณะของธรรมชาติ ซึ่งลักษณะประจำตัวได้แสดงให้เห็นถึงตัวมันเองว่าเป็นอย่างไร มนุษย์สามารถออกแบบให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ในแต่ละแห่ง เช่น ทำให้ตื่นเต้น สงบ สวยงาม หรือน่ากลัว (รูป 4.2) เส้น, รูปร่าง ผิวสัมผัส และสี (Effects of Lines, Forms, Textures and Colors) วัตถุดิบในการออกแบบไม่ใช่เฉพาะแต่ต้นไม้ พื้นที่ หรือวัสดุทำทางเท้าเท่านั้น แต่มีสิ่ง ซึ่งประกอบอยู่กับวัสดุต่าง ๆ นั้นคือ เส้น ผิวสัมผัส สี รูปร่าง (รูป 4.3) เส้น – เส้นขอบแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวตรง ๆ รูปร่าง – เกิดจากเส้นที่ทำให้เกิดรูปร่างของวัสดุ ผิวสัมผัส – เกิดจากความสว่างและมืด และผิวสัมผัสของวัตถุว่าหยาบหรือละเอียด […]

Read More

การออกแบบสวนสาธารณะให้สวยงาม

Read full article  | No Comments

ออกแบบให้ใช้ได้ดีและสวยงาม (Both Function and Aes­thetics Must be Satisfied) 3.1 ความสมดุลย์ระหว่างเงินของคุณค่าของมนุษย์ (Balance of Dollar and Human Values) เพื่อให้การออกแบบสวนสาธารณะมีคุณภาพดี จะต้องคิดถึงเงินและความรู้สึกของมนุษย์ด้วยความงามและใช้ประโยชน์ได้เป็นรากฐานที่ต้องพิจารณา (รูป 3.1) จะต้องคิดถึงการใช้ประโยชน์ได้ดีก่อนที่จะคิดถึงเรื่องความงาม แต่ก็ไม่ควรคิดถึงประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียว 3.1 ควรออกแบบให้สัมพันธ์กันทั้งประโยชน์ใช้สอยและความงาม

Read More

การออกแบบสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อประชาชน

Read full article  | No Comments

การออกแบบต้องทำเพื่อประชาชน (Design Must be for People) 2.1 ความสมดุลย์ระหว่างความต้องการทางด้านจิตใจและร่างกายของผู้ใช้ (Impersonal and Person) การออกแบบสำหรับพวกเครึ่องจักรทั้งหลายมีความจำเป็น เช่น จะออกแบบถนน และที่จอดรถ เราต้องทราบถึงความต้องการของรถว่าต้องมีถนนกว้างเท่าไร โค้งสูงเท่าไร ลาดเท่าไร และ ฯลฯ นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วเราต้องคิดถึงบุคคลที่นั่งอยู่ในรถ ว่าต้องการอะไรบ้าง นอกจากจะขับรถ วิวที่สวย ๆ และสดชื่น (รูปที่ 2.1) มีส่วนโค้งของถนนขึ้นลงทำให้เขาขับสบายและมีร่มเงาบ้าง 2.1 ถนนควรออกแบบให้เหมาะสำหรับรถและความต้องการทางด้านจิตใจของผู้ใช้รถ การดำเนินการต่าง ๆ ในสวนสาธารณะต้องอาศัยวัสดุ และอุปกรณ์หลายอย่าง ซึ่งวัสดุต่าง ๆ เหล่านี้ มักมีขนาดมาตรฐานและจำเป็นต้องใช้เป็นจำนวนมาก จึงจะซื้อได้ถูก แต่สิ่งของที่ใช้เป็นจำนวนมากมักจะมีแบบเดียว แต่ถ้าของทุกอย่างเหมือนเหมือนกันหมด จะทำใหผู้ใช้เกิดความเบื่อหน่ายในการมองดูสิ่งซํ้าซากเหล่านั้น เช่น สนามเด็กเล่นมีชิงช้าและกระดานเลื่อนที่เหมือนกับสนามเด็กเล่นอื่น ๆ ไม่ว่าจะไปที่ใดก็ตาม เด็กเองก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เล่น เพราะเคยเล่นมาแล้ว ไม่มีอะไรให้น่าสงสัย และสนใจ แม้กระทั่ง ผู้ปกครองที่พาเด็กไปก็คงจะเบื่อด้วย เก้าอี้นั่งในสวนสาธารณะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้นั่ง […]

Read More

จุดมุ่งหมายการออกแบบสวนสาธารณะ

Read full article  | No Comments

ออกแบบให้ทุกอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Everything must have a Purpose) ภายในสวนสาธารณะ หรือที่พักผ่อนหย่อนใจ จะมีบริเวณที่ประชาชนนิยมเข้าไปใช้อยู่หลายแห่งด้วยกัน ทั้งที่เงียบสงบ วุ่นวาย หรือสนุกสนานตื่นเต้น สถานที่แต่ละแห่งนั้นมีจุดมุ่งหมายต่างกัน แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งจุดประสงค์อันแท้จริงแห่งสถานที่นั้น ๆ จุดประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายในการเสนอ ต่อประชาชนนี้ เป็นผลมาจากการออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง การพิจารณาเริ่มแรกในการออกแบบควรวิเคราะห์พื้นที่ที่จะทำเป็นสวนสาธารณะนั้นควรทำความเข้าใจเสียก่อนว่า สภาพพื้นที่เป็นอย่างไร และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่จะจัดให้มีขึ้นมีอะไรบ้าง เพื่อจัดแบ่งให้เป็นหมวดหมู่ เช่น ลักษณะตามธรรมชาติ : พรรณไม้ น้ำ พื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ : สนามกีฬาต่าง ๆ ที่จอดรถ ถนน ทางเท้า ฯลฯ สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ : อาคาร ศาลา เขื่อน ห้องสุขา ฯลฯ โครงสร้างอื่น ๆ : ทางระบายนํ้า ไฟฟ้า รั้ว ป้ายบอกชื่อสถานที่ ฯลฯ […]

Read More

ลักษณะของสวนสาธารณะที่ดี

Read full article  | No Comments

ลักษณะที่ดีของสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 1. ให้ความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ –มีป้ายบอกชื่อสวนสาธารณะบริเวณประตูทางเข้าทั่วไป -มีแผนที่ หรือแผนผังแสดงขอบเขต และตำแหน่งต่าง ๆ ของสวนสาธารณะ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการสามารถทราบได้ว่าควรจะไปที่ใดก่อน -ถนนภายในสวนสาธารณะควรมีขนาด ความกว้าง ส่วนโค้ง และสัดส่วนต่าง ๆ ตามมาตรฐานทั่วไป เพื่อให้ความปลอดภัยในการขับขี่ มีที่จอดรถ และต้นไม้ที่ร่มรื่นสองข้างทาง เพื่อให้ความสวยงาม และความสบายใจแก่ผู้ใช้สถานที่ -มีถังขยะ สุขาให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ -มีศูนย์ให้คำแนะนำและบริการ 2.  ให้ความปลอดภัย -มียามรักษาการ -มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน -มีประตูเขาออกไม่มากนัก ในเวลากลางคืนควรเปิดเพียงประตูเดียว -มีป้ายบอกการจราจร และป้ายบอกเตือนบริเวณที่มีอันตราย เช่น ถนนลื่น สัตว์ป่า ดินพัง ทางขาด และ ฯลฯ -ทำรั้วกั้นในบริเวณที่ไม่ปลอดภัย กั้นริมแม่นํ้าเมื่อส่วนนั้นอยู่ใกล้สนามเด็ก เล่น -แยกถนนและทางเดินอย่างเด็ดขาด -สำรวจและซ่อมแซมสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ เช่น เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น สะพาน เก้าอี้ -ตรวจตราสายไฟ และปลั๊กไฟ -ตัดแต่งต้นไม้ที่มีกิ่งแห้งตาย หรือแต่งพุ่มไม้เสมอ […]

Read More

สวนสาธารณะและที่พักผ่อนในประเทศไทย

Read full article  | No Comments

สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในประเทศไทยมีอยู่หลายรูปแบบ และขึ้นอยู่กับหลายหน่วยงานด้วยกัน ทั้งที่อยู่ภายในกรุงเทพมหานคร และส่วนต่าง ๆ ของทุกจังหวัด โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 1. กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม 2. กองจัดการอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ 3. กระทรวงศึกษาธิการ 4. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งดำเนินการโดยเอกชนหรือสมาคมต่าง ๆ 1. กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม มีหน้าที่จัดหาพื้นที่ วางผังออกแบบ จัดการก่อตั้ง และดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อมและเกาะกลางถนนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. กองจัดการอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ มีหน้าที่ดำเนินการจัดตั้งและคุ้มครองดูแลอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ศึกษา วิจัย ทางด้านธรรมชาติของส์ตว์และพืชต่าง ๆ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทัศนาจร รักษาความปลอดภัย ให้ที่พักอาศัยและความรู้แก่ประชาชน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานนั้นเพื่ออนุรักษ์สภาพเดิมของธรรมชาติไว้ โดยไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง ช่วยเสริมแต่งบางส่วนของธรรมชาติที่ถูกทำลายป่าไม้คืนสู่สภาพเดิมและสวยงามขึ้น ทั้งนี้เพื่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 3. กระทรวงศึกษาธิการ (โครงการศึกษานอกโรงเรียน) มีโครงการจัดสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบ 80 พระชันษา […]

Read More

gardenลักษณะของสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

Read full article  | No Comments

The Appearance of Park and Recreation สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศกรีก เมื่อประมาณ 500 ปีก่อนคริสต์ศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์กันระหว่างนักปราชญ์และลูกศิษย์ และให้ประชาชนได้พักผ่อนในยามว่าง ต่อมาอีกหลายร้อยปี รูปแบบของสวนสาธารณะก็พัฒนามาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันนี้สวนสาธารณะ หรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจก็มี ลักษณะเป็นพื้นที่โล่ง มีสนามหญ้ากว้างใหญ่ ไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและไม้ดอกไม้ประดับตามจุดต่าง ๆ ที่เป็นจุดเด่น และยังมีสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ความสะดวกแก่บุคคลทั่ว ๆ ไปที่มาพักผ่อนในสวนสาธารณะ สวนสาธารณะแต่ละแห่ง มีรูปแบบแตกต่างกันออกไป ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะต่าง ๆ ของพื้นที่นั้น และจุดมุ่งหมายในการจัดการสวนสาธารณะ เช่น จัดเป็นสถานที่รวบรวมพรรณไม้ ชนิดต่าง ๆ ประกอบที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดเป็นที่แล่นเรือและตกปลา หรือเป็นที่เที่ยวชมธรรมชาติ พรรณไม้และสัตว์ป่าในวนอุทยาน และชมสวนสาธารณะหรือวนอุทยานที่มีสภาพตามธรรมชาติเดิมที่สวยงามอยู่แล้ว การพักผ่อนหย่อนใจโดยทั่วไปแล้วมีหลายรูปแบบ ทั้งที่อยู่บเาน ที่ทำงาน และสถานที่สาธารณะ และการพักผ่อนนั้นก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละบุคคล เช่น การเล่นกีฬา ฟังเพลง ดูภาพยนตร์ หรือทำสวน ซึ่งลักษณะการพักผ่อนหย่อนใจจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ 1. […]

Read More

garden2ประโยชน์ของการพักผ่อนหย่อนใจ

Read full article  | No Comments

(The Adventage of Recreation ) มนุษย์ทุกคนต้องการความสุขในชีวิต ซึ่งความสุขบางครั้งก็เป็นผลพลอยได้จากการดำรงชีพ และการพักผ่อนซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญที่ให้ความสมดุลย์ต่อชีวิตระหว่างการทำงาน การพักผ่อน ความรัก และการมีเกียรติชื่อเสียง ซึ่งชีวิตจะขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ มีประชาชนอีกมากมายที่มีชีวิตที่ขมขื่น ลำบาก และต้องกาที่จะสร้างโลกในใจของตนเอง ซึ่งเป็นจริงได้เฉพาะในในช่วงแห่งการพักผ่อนเท่านั้น เช่น ความงาม ความรู้ ความคิด เพลง เต้นรำ การเล่นเกมส์ หนังสือ รูปภาพ ดนตรี การท่องเที่ยว การผจญภัย ความรัก เที่ยว สมาคม การแลกเปลี่ยนความคิด การพักผ่อนมีความสำคัญในชีวิตปัจจุบันเพราะสามารถสนองความ ต้องการที่แท้จริงของบุคคลผู้นั้นได้ในโลกของปัจจุบัน มนุษย์ชอบการผจญภัย ตื่นเต้น ความรัก ความสุขและสนุกสนาน ความต้องการที่จะประสพผลสำเร็จและเป็นคนสำคัญเสมอ ดังนั้นผู้ที่ทราบถึงคุณค่าของการพักผ่อนหย่อนใจ จะทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีและมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งการพักผ่อนหย่อนใจได้ช่วยให้ 1. ทำให้สุขภาพแข็งแรง 2. ทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น 3. ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 4.  เรียนรู้ถึงความเป็นไปตามธรรมชาติของเรื่องต้นไม้ สัตว์ และ ฯลฯ 5.  ทำให้มีความเสียสละและทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

Read More

ความหมายของสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

Read full article  | No Comments

ความสนใจของมนุษย์ในเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจมีอยู่หลายรูปแบบ และเกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง หรือแม้ว่าจะเป็นเพียงการสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะตลอดอายุขัยของบุคคลนั้นก็ตาม เริ่มจากการเล่นตุ๊กตาในวัยเด็กและเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เมื่อเติบโตขึ้น เช่น ตกปลา ร้องเพลง เต้นรำ ซึ่งลักษณะการพักผ่อนหย่อนใจนั้น เป็นสิ่งเฉพาะของแต่ละบุคคลไม่มีขีดจำกัด และการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนหนึ่งอาจจะเป็นงานที่ต้องทำสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้ เช่น การต่อเรือเล่น ซึ่งบางครั้งการกระทำอย่างเดียว กันแต่ต่างเวลากันความหมายก็เปลี่ยนไป เช่น ขณะนี้อยากจะร้องเพลง การร้องเพลงก็ถือเป็นการพักผ่อน แต่ต่อมาไม่ต้องการร้องเพลง การร้องเพลงสำหรับคนนั้น ในขณะนี้ก็จะไม่เป็นการพักผ่อนอีกต่อไป การพักผ่อนหย่อนใจมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอายุ ความสนใจ และความต้องการของแต่ละบุคคล อาจจะเป็นรูปเฉพาะบุคคล หรือรวมกลุ่ม บางครั้งก็ใช้กำลังมาก บางครั้งก็เงียบสงบรวมทั้งการนั่ง และการเฝ้าดูคนอื่นเล่นเกมส์ ต่าง ๆ ด้วย เด็กเล่นในบ่อทราย เด็กผู้หญิงเล่นบ้านตุ๊กตา หาผีเสื้อ เด็กชายทำเครื่องบินจำลอง ว่ายน้ำ หรือหนุ่มสาวพายเรือเล่น ปีนเขา เดินป่า เต้นรำ ฟังเพลงที่บ้านหรืออ่านหนังสือ สิ่งเหล่านี้ นับเป็นตัวอย่างในการพักผ่อนหย่อนใจ การพักผ่อนหย่อนใจบางครั้งก็เป็นการขัดแย้งกันในการทำงาน และเป็นความจริงที่ว่า น้อยคนที่จะคิดว่าการทำงานของตนเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ เช่น ศิลปินบางคนถือว่าการทำงานของตนเป็นรูปหนึ่งของการพักผ่อนหย่อนใจก็ได้ อย่างไรก็ตามการพักผ่อนหย่อนใจ จะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนสำหรับ […]

Read More