สวนสาธารณะและที่พักผ่อนในประเทศไทย

สวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจภายในประเทศไทยมีอยู่หลายรูปแบบ และขึ้นอยู่กับหลายหน่วยงานด้วยกัน ทั้งที่อยู่ภายในกรุงเทพมหานคร และส่วนต่าง ๆ ของทุกจังหวัด โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 1. กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม 2. กองจัดการอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ 3. กระทรวงศึกษาธิการ 4. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งดำเนินการโดยเอกชนหรือสมาคมต่าง ๆ 1. กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม มีหน้าที่จัดหาพื้นที่ วางผังออกแบบ จัดการก่อตั้ง และดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อมและเกาะกลางถนนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร 2. กองจัดการอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ มีหน้าที่ดำเนินการจัดตั้งและคุ้มครองดูแลอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ศึกษา วิจัย ทางด้านธรรมชาติของส์ตว์และพืชต่าง ๆ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทัศนาจร รักษาความปลอดภัย ให้ที่พักอาศัยและความรู้แก่ประชาชน วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานนั้นเพื่ออนุรักษ์สภาพเดิมของธรรมชาติไว้ โดยไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลง ช่วยเสริมแต่งบางส่วนของธรรมชาติที่ถูกทำลายป่าไม้คืนสู่สภาพเดิมและสวยงามขึ้น ทั้งนี้เพื่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 3. กระทรวงศึกษาธิการ (โครงการศึกษานอกโรงเรียน) มีโครงการจัดสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันครบรอบ 80 พระชันษา โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะจัดตั้งสวนสาธารณะขึ้นทั้งหมด 12 แห่ง ตามเขตการศึกษาทั้ง 12 เขตทั่วประเทศไทย โดยเริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2523 คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2529 ทั้ง 12 แห่งนี้ ส่วนชื่อที่ใช้เรียกสวนสาธารณะทั้งหมดใช้ชื่อว่า สวนสมเด็จศรีนครินทร์ 4. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ดำเนินการโดยเอกชนและสมาคมต่าง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป บางแห่งก็อยู่ในรูปของสวนสนุก, ที่พักตากอากาศ, ที่ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬาต่าง ๆ ทั่วในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ เช่น สวนสยาม  เดนเนรมิต แฮปปี้แลนด์ วังสวนผักกาด บ้านจิม ทอมสัน สวนสามพราน วังตะไคร้ สวนนงนุช ลัดดาแลนด์ ฯลฯ ตามสถิติของกระทรวงมหาดไทย ปี ค.ศ. 1965 ของอเมริกาพบว่า ประชาชนนิยมชมชอบที่จะทำอะไรบ้างในสวนสาธารณะเป็นประจำ และเป็นที่นิยมมากที่สุด ตามลำดับดังนี้ 1. การปั่นจักรยานเล่น Bicycling 2. การเล่นกีฬากลางแจ้ง Playing Outdoor Game 3. การเดินเล่น Walking for Pleasure 4. ว่ายน้ำ Swimming 5. ขับรถเล่น Driving for Pleasure จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบถึงแนวทางในการวางผังออกแบบพื้นที่ในเขตนั้น ๆ จากข้อมูลเหล่านี้ ถ้าพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมของไทยแล้ว ก็คงจะมีลำดับแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม เช่น อาจจะเป็น 1. เดินเล่น นั่งเล่น 2. เล่นกีฬากลางแจ้ง 3. ว่ายน้ำ อย่างไรก็ดีข้อมูลที่แท้จริงในแต่ละพื้นที่ ที่จะจัดตั้งสวนสาธารณะ ต้องได้รับการตรวจสอบ และวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อให้ใด้แบบสวนสาธารณะที่ดี เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ตรงกับความต้องการของประชาชน ในปัจจุบันและอนาคต,

Comments are closed.

This entry was posted on July 4, 2012 and is filed under จัดสวนพักผ่อนหย่อนใจ. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.