gardenการประเมินผลจากการออกแบบสวนสาธารณะ

(Plan Evaluation)

เป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการคัดเลือกกลุ่มนักออกแบบ การให้ข้อมูล การวิเคราะห์แบบแปลนต่าง ๆ เพื่อให้ผลที่ดีที่สุด

1. การเลือกนักออกแบบ (Selecting the Designer)

2. การเตรียมตัวเพื่อทำความเข้าใจแปลน (Preparation)

3. การวิจารณ์, การวิเคราะห์ (Critique)

4. งานออกแบบจริง (Case Study)

1. การเลือกนักออกแบบ (Selecting the Designer)

การเลือกกลุ่มนักออกแบบนับเป็นความจำเป็นขั้นต้นในการดำเนินงานเพื่อให้ได้กลุ่มนักออกแบบที่มีประสิทธิภาพ และออกแบบได้ถูกต้องตรงตามจุดมุ่งหมายเดิม

 • ก่อนตัดสินใจเลือกนักออกแบบ ควรปรึกษาสมาคมนักออกแบบและผู้รู้อื่น ๆ
 • นักออกแบบที่ดี ต้องมีความสามารถจัดสิ่งต่าง ๆ ได้เหมาะสมและแก้ปัญหาได้
 • ควรมีการแข่งขันกันระหว่างนักออกแบบ
 • ควรดูงานต่าง ๆ ที่ผ่านมาของนักออกแบบ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะโดยตรง เช่น ทางเดิน ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พื้นที่ต่าง ๆ และความงาม ฯลฯ
 • ควรมองที่ความสามารถของนักออกแบบมากกว่าเรื่องการว่าจ้างในการออกแบบจะแพงหรือถูก

2. การเตรียมตัวเพื่อทำความเข้าใจแปลน (Preparation)

การเตรียมตัวเพื่อการวิจารณ์ หรือวิเคราะห์แปลนนั้น ควรได้ศึกษาถึงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับสถานที่ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งความต้องการ, งบประมาณ และจุดมุ่งหมายสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งนี้

 • ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ และเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
 • ทราบถึงข้อมูลของพื้นที่นั้น ๆ
 • ทราบถึงหลักในการออกแบบที่สำคัญของสวนสาธารณะ

1. ออกแบบให้ถูกอย่างมีจุดมุ่งหมาย

2. การออกแบบต้องทำเพื่อประชาชน

3. ออกแบบให้ใช้ได้ดีและสวยงาม

4. การหาข้อมูลจากประสบการณ์

5. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

6. มีสิ่งที่ต้องการทางด้านเทคนิคเพียงพอ

7. ออกแบบให้ประหยัดที่สุด

8. การจัดให้ดูแลรักษาง่าย

3. การวิจารณ์, การวิเคราะห์ (Critique)

การประเมินผลงานที่ออกมาอาจทำได้หลายกรณี เช่น

 • การดูแปลนหรือแผนผัง
 • อ่านรายงานเกี่ยวกับข้อเสนอทั่วไปในการออกแบบ

สำหรับขั้นตอนในการสอบถามเมื่อมีการเสนอแบบแปลน มีดังนี้

1. เข้าใจถึงการทำงานของนักออกแบบว่าได้ทำอะไรบ้าง โดยการสอบถาม, ถาม และถามถึงปัญหาต่าง ๆ เพื่อฟังคำอธิบายจากนักออกแบบ

2. พิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของนักออกแบบ

 • เมื่อเห็นด้วยกับข้อเสนอของนักออกแบบ ก็มีขั้นตอนต่อไป
 • ถ้าไม่เห็นด้วย หรือแก้ปัญหาได้ไม่ถูกต้อง ก็ให้แก้ไขใหม่
 • ถ้าข้อเสนอของนักออกแบบไม่มีเหตุผลที่สามารถอ้างได้ และไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ก็ไม่มีขั้นตอนต่อไป

3. ประเมินหาจุดมุ่งหมายที่แท้จริง

 • จากแปลน
 • จากการวิเคราะห์สถานที่

เมื่อทราบถึงข้อมูล, แบบ และปัญหาต่าง ๆ จากผู้ออกแบบแล้ว ควรพิจารณาแปลน โดยละเอียดอีกครั้งเพื่อสำรวจถึงข้อบกพร่องที่อาจจะมองข้ามไป โดยเริ่มพิจารณาจาก

1. จากแปลนหรือแบบที่มองเห็น ท่านดูแล้วเข้าใจเกี่ยวกับจุดต่าง ๆ โดยทั่วไปและเฉพาะเจาะจง

2. ดูรายละเอียดทุกอย่างจากแปลนของแต่ละจุด

3. เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วหาข้อสรุปในแต่ละจุด

4. จุดสุดท้ายควรตรวจทานดูหลักการทั้งหมดเพื่อหาข้อบกพร่องที่ขาดหายไป

4. งานออกแบบจริง (Case Study)

หลังจากที่ได้ศึกษาถึงความเป็นมา หลักการออกแบบ การหาข้อมูลและการเขียนแล้ว ทุกคนต้องฝึกทำงานออกแบบจริงคนละ 1 ชิ้น โดยจะต้องสำรวจและศึกษาออกแบบสถานที่นั้น ๆ ตามลำดับต่าง ๆ เพื่อให้มีประสบการณ์ที่ดีจากการเรียนรู้ด้วยตนเองประกอบทฤษฎีที่ได้ศึกษามาComments are closed.

This entry was posted on July 5, 2012 and is filed under จัดสวนพักผ่อนหย่อนใจ. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.