การปฏิบัติในการตกแต่งบริเวณ

การจัดตกแต่งบริเวณให้เกิดความสวยงามนั้น สามารถจะจัดได้หลายรูปแบบดังที่กล่าวมาแล้วตอนต้น การจัดตกแต่งบริเวณแต่ละรูปแบบก็สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่แต่ละแห่ง ว่าควรจัดรูปแบบอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานที่หรือบริเวณอย่างนั้น เมื่อจัดแล้วจะทำให้บริเวณและอาคารส่งเสริมซึ่งกันและกัน

การที่จะจัดตกแต่งบริเวณได้ดี ผู้ออกแบบหรือผู้จัดทำจะต้องมีความรู้ในหลักการออกแบบ ได้แก่ ความสมดุล สัดส่วน ความกลมกลืน ฯลฯ เป็นอย่างดี และทำความเข้าใจทุกขั้นตอนให้ดีเสียก่อนจึงจะลงมือทำได้ ถ้ายังไม่เคยจัด ตกแต่งบริเวณมาก่อนควรจะฝึกการจัดตกแต่งแบบสวนหย่อมก่อน เพราะเป็นขั้นตอนของการจัดที่ง่าย เช่น ใช้ต้นไม้ 1 ต้น กับก้อนหิน 1 ก้อนก็จัดได้ ข้อสำคัญของการจัดวางก้อนหินและต้นไม้ตรงบริเวณไหนของอาคารหรือถนนจึงจะเกิดความงาม ผู้จัดจะต้องนำเอาหลักของการออกแบบ องค์ประกอบของการจัด และส่วนมูลฐานที่สำคัญของการออกแบบ มาใช้เป็นแนวจัดและแนวคิด

เมื่อการจัดตกแต่งสวนหย่อมเป็นที่เข้าใจและสามารถทำได้ดีแล้ว ผู้จัดอาจจะจัดให้เป็นสวนไม้ประดับขนาดใหญ่ เช่น สวนประดิษฐ์ สวนธรรมชาติ สวนหิน ฯลฯ ได้ โดยการเพิ่มองค์ประกอบหรือเพิ่มจุดต่างๆในบริเวณนั้นให้มากขึ้น แต่จะต้องมีความสัมพันธ์กัน

วิธีการจัดสวนหย่อมในลักษณะต่าง ๆ

ในการจัดสวนหย่อมอย่างง่าย ๆ ผู้จัดควรเริ่มทำจากตารางบนแผ่นกระดาษออกแบบก่อน การใช้ตารางควรจะกำหนดว่าจะวางก้อนหินตรงส่วนใดของพื้นที่ตารางนั้น เมื่อกำหนดได้แล้วจึงให้เป็นจุดสนใจ(รูปที่ 1) ต่อไปจึงหาพื้นที่ของจุดที่ 2 โดยเลือกพื้นที่ที่ลูกศรพุ่งออกไปกำหนดเป็นจุดที่ 2 (ลูกศรที่พุ่งออกจากจุดสนใจกลางนั้นหมายความว่า ให้ผู้จัดเลือกจุดต่อไปตามลูกศรว่าจะเลือกจุดใดเป็นจุดที่ 2) ในรูปที่ 2 จะเป็นจุดที่เลือกได้ การจัดเพียง 2 จุดนี้ก็สามารถ จัดเป็นสวนหย่อมได้แต่ก็ยังไม่ดีพอ เพียงแต่ใช้หลักของความสมดุลเท่านั้น

รูปที่ 1  แปลนการจัดสวนหย่อมอย่างง่าย

รูปที่ 2 แปลนการจัดสวนหย่อมที่ใช้องค์ประกอบ 2 หน่วย

ถ้าผู้จัดจะเพิ่มองค์ประกอบจาก 2 จุด เป็น 3 จุด ก็ย่อมจะทำได้โดยการหาพื้นที่ใหม่ ซึ่งการจัดเพียง 3 จุดก็เป็นสวนหย่อมที่ดีได้ (รูปที่ 3) ถ้าผู้จัดยังไม่พอใจจะเพิ่มจุดอีกก็ใด้ แต่ผู้จัดจะต้องคำนึงถึงหลักในการจัดตกแต่งบริเวณ เช่น ความสมดุล สัดส่วน ความกลมกลืน ความแตกต่าง ช่วงจังหวะ และจุดเด่น ดูรูปประกอบที่ 4, 5 และ 6 ตามลำดับ ซึ่งเป็นรูปที่เกือบจะสมบูรณ์ตามหลักการจัด

รูปที่ 3 แปลนการจัดสวนหย่อมที่ใช้องค์ประกอบ 3 หน่วย

รูปที่ 4 แปลนการจัดสวนหย่อมที่ใช้องค์ประกอบ 4 หน่วย

รูปที่ 5 แปลนการจัดสวนหย่อมที่ใช้องค์ประกอบ 5 หน่วย

รูปที่ 6 แปลนการจัดสวนหย่อมที่ใช้องค์ประกอบ 6 หน่วยComments are closed.

This entry was posted on September 18, 2012 and is filed under ออกแบบสวน. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.